Prestetenesta på Ullevål sjukehus i hundre år. Herkomst, identitet, rolleforståing og visjonar

Tittel

Prestetenesta på Ullevål sjukehus i hundre år. Herkomst, identitet, rolleforståing og visjonar

Video

Forteller

Magne Stendal

Omtalte personer

B. Berbom, Jens Tandberg, Frithjof Stabell, Thorvald Klaveness, Fredrik Knudsen, Ragnar Forbech, Kristus, Robert Emde, Stein Mehren, Pascal, Per Fugelli, Benedicte Ingstad, E.H. Erikson, Anne Aasheim.

År opptak

2020

Beskrivelse

Sjukehusprest, cand.teol. og dr.philos., Magne Stendal gjer greie for initiativ, tidsbilete og prosess som låg til grunn for etablering av eiga presteteneste på Ullevål sjukehus i 1919. Orienteringa hans er henta frå eit videoopptak av symposiet 3. september 2019, der hundreårsjubileet vart markert. Han viser at kombinasjonen av ei slik teneste og pasientbehandling er tufta på europeisk tradisjon med klostervesenet som ramme, der utøving av medisinsk kunnskap gjekk hand i hand med omsorg for sjuke, og der drivkrafta sprang ut av likninga om den barmhjertige samaritan og trua på Kristus. Ein samansett identitet, der både den helseorienterte og den trus- og religionsrelaterte dimensjonen høyrer med, opnar for ulike roller og verkty, samstundes som grunnlaget for ei slik verksemd i vår tid med prestar frå Den norske kyrkja blir drøfta og underbygt. Avslutningsvis blir logoen til tenesta presentert og forklart, før ei strukturert samling av visjonar for tenesta blir lista opp.

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

Presteteneste, hovudprest, andreprest, residerende kapellan, Søsterhjemmet, Administrasjonsbygningen, Nannestad, bystyret, første verdenskrig, politiske ideologiar, lov om 8 timars arbeidsdag, spanskesykja, liggedøgn, dødsfall, patologifaget, obduksjonar, laboratoriebygg, Menighetssøsterhjemmet, St. Olavs orden, akademia, hospitalet, ekklesia, identitet, den barmhjertige samaritan, sjukehus, prest, blålys, suicidforsøk, intensivbehandling, helsa, ekteskapsinngåing, død, syning, sørgjeandakt, minnestund, gravferd, sjukepleiar, lege, spedbarnsforskar, psykoanalytikar, sosial referering, emosjonelt signal, hjelpar, morsfigur, farsfigur, sjølvkjensle, blinde flekkar, tap, kriser, tru, teologi, Den norske kyrkja, spesialisthelsetenesta, gallup, presteskap, helseføretak, tilhøyrsle, minoritetssamfunn, evangelieskriftene, spegle, rehabilitering, gudsforlatne, religion, religare, relasjon, heilag, sakrale uttrykksmiddel, livstolkning, heilage tekstar, heilage handlingar, håp, tru, angst, dødskamp, basic trust, Dagbladet, NRK, motorsagredaktør, bjørkerøtter, redaktør, VG, logo, hjarte, krossmerke, anatomi, medisin, symboltung, kompassnåler, livspumpa, visjonar.